Δ/νση :  Πλαίτου 6 - Πειραιάς 
Τηλ κεντρο:    210 4280830
Fax :         210 4280847  
E-mail : argyrakis@alfatexnikiemporiki.gr
Υπεύθυνος :
  Αργ. Αργυράκης 
  (Διπλ. Μηχ/γος Μηχ. )            
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Βρίσκεστε στην σελίδα:rib
   Copyright © All rights reserved. Made By ALFA                  
Τεχνικό  τμήμα /υγειονομικά


Η εφαρμογή κάποιου συστήματος πιστοποίησης δεν είναι πάντα υποχρεωτική,

η λειτουργία όμως βάσει των υγειονομικών αρχών είναι επιβεβλημένη σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος


 ΜΕΛΕΤΕΣ  ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 ΜΕΛΕΤΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


 

   tip

Στον νέο υγειονομικό κώδικα  που ψηφίστηκε και δημοσιοποιήθηκε με το

φεκ  2718 Β΄/2012,  αναφέρεται ότι   ...   


APΘPO   6  

ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

 Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης


Δηλ.   Οι ενδιαφερόμενοι  για να λειτουργήσουν μία επιχείρηση τροφίμων  θα πρέπει να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωσή τους στις επτά αρχές του συστήματος HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) και ειδικότερα να τηρούν τους παρακάτω φακέλους οι οποίοι θα είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών

Φάκελος 1ος    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Φάκελος 2ος    ΝΕΡΟΥ

Φάκελος 3ος    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Φάκελος 4ος    ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Φάκελος 5ος    ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Φάκελος 6ος    ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ                                                         Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας